محرم آمد و ...

ياهو 

رقص مرگ سرخ دارد با نی آتش زده

بر فراز نيزه ها پروانه‌ی آتش زده

 بشنو از نی چون حكايت می كند از آفتاب

گيسوانش ريخته بر شانه‌ی آتش زده

 زخمهای خسته خاكستر نشين تيغ عشق

لخته های تاك در خم خانه‌ی آتش زده

 كربلا بيتی ست از منظومه‌ ای دنباله‌دار

از مدينه می‌رسد اين خانه‌ی آتش زده

 اشك های شعله ريز ماه مقتل خوانی اند

                                                          ماه!

                                                                بس كن!

                                                                            سوختم!

                                                                                  ديوانه‌ی آتش زده!

 چشمهای دختری معصوم می‌پاشد مدام

در كبوترخانه، آب و دانه‌ی  آتش زده

                                                                خواب ديدم ...

 

عين‌القضات

eynolghozat_dana@yahoo.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/٢٢ - یک طلبه‌ی خیابانی