به مهاجر

جبر هجرت به سوی مهر، عبور از مسير نور است.

خرافه نيست، هذيان نيست، شوخي و طنز هم ... باور كن!

اين عين سنت كوچ است، وقتي خيره به نور

                                          اشك هايمان در امتداد هم جاری مي شود

                                           دلهايمان به یک سو مي رود

                                           و نگاهمان در یک افق سبز و سرخ، پراكنده مي شود.

 

وقتي به یک خورشيد نگاه مي كنيم- فرقي ندارد-

                                            هر كدام هر كجا كه نشسته باشيم

                                            هر كدام هر نامي كه گزيده باشيم

                               دیگر كسي غريبه نيست، وقتي به یک خورشيد نگاه مي کنيم                                         

                                                                                                                         امين

kocheyeamanat@gmail.com                                                            

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ - یک طلبه‌ی خیابانی