يا امام رضا

ای پادشاه سبک خراسانی٫ آنک غزل غلامک هندويت

دهها سياه جامه ی بغدادی ٫ زنجير بسته٫  بسته ی گيسويت

هرچند خشم و آتش چشمانت٫ آشفته است مرد جنوبی را

در دست باد های شمال اما٫ تيغ به خون نشسته ی ابرويت

يک شب قلندرانه گذر کردی٫ از کوچه های خاکی درياشهر

اکنون هزار دشت پر از دريا٫ چشم انتظار مانده فرا رويت

خوش می روی :

             -  سبک -

                    -  رها -

                              -  آزاد -

                                         ورد لبت ترانه ی باداباد

بار گران عشق چه می دانی !؟ اشک من است سنگ ترازويت

در کوهسار رقص تو را ديدم٫ همراه باد و خوشه ی گندم ها

حالا حکايتی است که می پرسم٫ از خاک گرم مزرعه ها بويت

                                         ******

باران ترين ستاره ی شرقستان٫ بر ما ببار٫ خشک ترين هاييم

در انتظار نم نم سوسويت ٫ اين کاسه های خشک گلی سويت

                                برای همه ی آنهايی که لحظه ی سبز تحويل سال دلشان برای حرم آقا می تپيد

                                                                     عين القضات

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٢/۳٠ - یک طلبه‌ی خیابانی