اون اول

           اون دوم

                      من سوم

آخه تا سه نشه، بازی نشه .

                                  اولی یه جور

                                                دومی یه جور

                                                              من هم این جور

                                    آخه تا جورواجور نشه، جور در نمی آد.

 

    (( ما هستیم از آلان تا آخرش ))

من اين قول رو به همهء خيابانی ها (اعم از طلبه وغير طلبه) ميدهم.

                                                                                                      

                                                                                                       امين

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۸ - یک طلبه‌ی خیابانی