خنجر

هنوز عمق نگاهش مرا فرياد می‌کرد. اين بار بر آشفتم. به درون خانه دويدم. از صندوقچه‌ی کهنه، خنجر زنگار گرفته را بيرون کشيدم. می‌خواستم نگاهش را برای خودم بردارم.

در را که باز کرد، ناگاه همان نگاه خنجرش را در قلبم فرو کرد.

                                                                                                          يوحنا  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۳/۱٧ - یک طلبه‌ی خیابانی