تکه ای از تو          

صورتم گدای دست های توست و چشمانم به دنبال گرمی نگاهت.

گوشهايم آرزومند صدای توست و خلوتم خالی از حضورت.

سالهاست که نرمی ضربان هایت را حس می کنم

                                            اما روشنی دست هایت را نمی بينم.

سالهاست که نگاهم تمنای هویتی را دارد

                                               هویتی از جنس تو.

سالهاست که گوشهایم با زمزمه ای مانوس است

                                               زمزمه ای که مرا به تو می خواند.

سالهاست که خلوتم هِق هِق است و هِق هِقَم عاشقانه هایی بی تو.

       سالهاست......       سالهاست......         سالهاست......     

آری سالهاست که پای بسته و کاسه بدست دنبال تکه ای

                                                فقط تکه ای از پا کیت می گردم.

همهء این سالهای که سائل حضورت هستم

صورتم گدا

               چشمانم منتظر

                                   گوشهایم آرزومند

                                                          وخلوتم بی توست.

نگذار نگذار که این نیاز را نااهل از من بگیرد.

                                                                                                                                                           امین              

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ - یک طلبه‌ی خیابانی