اين شعر را نخوانيد!

...

مرگ بر رستم / بخوان به نغمه و بانگ بلند / فرزندم! / که او زهلهله ی تیر و تیغ می‌آید / و از قبیله ی مجنون / به هیئت فرهاد / و آرش است که سوی ستیغ می آید

 

مرگ بر رستم / طلایه دار خشونت / و مرد صحنه ی جنگ: / چکاچک سر و نیزه  / غریو سنگ و خدنگ.

 

های رستم! / رستم فسانه ی من / روزگارت گذشت / خاموشی!؟ / قهرمان! / هان! / کجاست معرکه ات!؟ / قهرمان شب فراموشی.

 

با توام /  شب ستیز دیجوره / رستم! / مرد آوردگاه اسطوره / خسته از خان هفتمین نبرد / زخمی از مکرواره‌ی نامرد / کوهی از اضطراب و دلشوره / رو به درهای شهر می آیی / کودکان / غرق در های و هوی لالایی / بی قرار می خوانند: / با طنینی رسا و بانگ بلند / مرگ بر رستم  / آری / مرگ بر رستم.

 

آی رستم! / رستم گستاخ! / بازگشتی زما چه می خواهی!؟ / هی! / هی هی! / جلاد  / مردک سلاخ! / همچو دیوانه ها چه می خواهی!؟

 

دختران / از تو سخت می ترسند / از پری طلعتان گل چهره / زلف و گیسو رها چه می خواهی؟

آی مردک! / فصل داغ خدا گذشت / گذشت /

از من بی خدا چه می خواهی!؟

 

آی رستم زشهر ما برگرد / شهر ما / شهر جنگ ورزان نیست / شهر ما / شهر غنچه

شهر گل است / شهر مردان نسل توفان نیست.

 

شهر ما / شهر لب /  لبالب بوس / شهر پیراهن پر طاووس / دختران نظاره ی فانوس  / شهر افسانه های دقیانوس / یک سیاوش ستیز رستم کش  /  شهر سودابه٬ شهر کیکاووس ...

 

آی رستم! / رستمک! / تو متهمی / اهل جنگی و جرم سنگین است / دوست / یا دشمن / چه فرق دارد!؟ /

هان! / دست خونابه / چهره رنگین است.

 

مرد غم / متهم / هلا رستم /

شهر ما در مسیر آبادی ست / شهر ما / شهر دستمال سفید / گفتگو / صلح / شهر عیش و نشاط / توسعه / در مسیر اصلاحات / شهرما خواستار آزادیست.

 

روزگارت گذشت ای رستم /

دوش / در گوشه های هر خانه / بزم شب / شاهنامه سوزی بود / وه! / که جات خالی بود / سوختی در شراره‌ی آتش / چهره‌ ات / رستمک! / زغالی بود.

 

صبح فردا تو در میانه ی شهر / سنگ / در دست کودکی معصوم / غرق جوش و خروش / داد می زند / اینسان / بچه ها: / آی! / مرد دیوانه!

                                                                                        «عين القضات»

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ - یک طلبه‌ی خیابانی