آخرين بازمانده

می رسد مردی از آن ميعاد / می کشد فرياد / جدامانده / زمين خورده / و مطرود از ستيزی سخت با تقدير دهشتناک /

صورتش مجروح / دندانها شکسته / موهايش سپيد و سرخ / جامه اش آلوده از خون زمين / از هياهوی زمان / آويخته بر يال اسبش زهی بگسسته و آوخ کمانی سخت فرسوده / می رسد از راه / دور او را برگرفته هاله ی ابهام / می کشد فرياد ...

آخرين وامانده از نسلی فرومانده / زديوان زمين / محو از انديشه و از ياد / گرامی باد اين نسل جنون بنياد / کشد پا را به خار و سنگ / آوا بر گلو / کوله باری از اشارات و سه تاری تار در رفته / به خرجينش نيامی تشنه ی شمشير / بر دوشی پر از پينه / پيش می آيد / ز اعماق شب يلدا وبانگ بر می دارد : / منم تنها ترين وامانده از ذريه ی فرهاد ...

به اميد تو می آيد / تو ای بخت سياه گيسوان در باد / تو ای عفريته ی بد فطرت بغداد / دريغ از پاکی فرهاد / که در شيدايی شيرين به خون غلتيد و رفت از ياد / به کامت ننگ و نفرين جای گيرد / که اين سان / کنج خانه / می کشی سرخاب /

به شهرش می رسد بوی تعفن می دهد مرداب / کنار در نشسته پيرمردی دلق بر پيکر / که بر کشکول خود دارد دل معشوقه ای نامرد و بد اختر / به روی قلب خشکيده گزد ماری سيه دندان / که تا شايد بياسايد دل غمديده ی آن مرد / کشد فرياد / آن مرد جدا مانده ز آغوشش مه و مهتاب / ... / کسی بيرون نيامد تا ورا آرام جان باشد / به استقبال او آيد / دلارام شب تنهايی اش باشد / کسی بيرون ... /

کجا رفتند فرزندان نا مشروع اين پهنا !؟؟ /

يکی با روسپی ها خفته و ديگر به پای سفره ای از لاشه های مرغکان / با کاسه ای از انگبين ناب / آری ! / انگبين ناب ! / ناب ناب ! / خون لخته ی فرهاد /

... / به دنبال نگارش کوی ها را پشت سر بگذاشت / گذارش بر کنار خانه ی معشوقه اش افتاد / کدامين خانه آيا !؟ / تق تتق در زد / نيمه عريان دختری از مکر پوشيده / صدا در داد : / هان کيستی !؟ / صدای زخمی آن مرد پيچيد در خانه / ... / کرشمه !؟ / ناز !؟ / نه ! دختر اين چنين می گفت : / هرگز اين چنين مردی ندارم در خيال خويش / مرا بگذار امشب با زوال خويش / حال خويش / مال خويش / ... / چه می شد کرد !؟ /

به مسجد شد که شويد خون و گيرد لختکی آرام / به ديوار گلين بنوشت / در محراب / اين هم آخرين زخمی که زد دشمن / چه زخمی !؟ آه ! / و آندم بر زمين افتاد و اوهم چون پدر - فرهاد - / برفت از ياد

يوحنا

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
shirin

و باز هم حکايت بازگشت قهرمانان و خيانت ديگران ... خيانت قهرمانان چه می شود آيا !؟